Ochrana osobních údajů
Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Vážený zákazníku!
Záleží nám na Vašem soukromí a je pro nás důležité, abyste se při používání našeho servisu cítil pohodlně a bezpečně.
Níže představujeme nejdůležitější informace o pravidlech zpracování osobních údajů a souborech cookies.

 

 1. Správce osobních údajů
  HYPER sp. z o.o.
  ul. Gajowa 1
  43-100 Tychy, Polsko
  VAT-EU: PL6462993375
   
 2. Osobní údaje
  1. Poskytnutí údajů
   Poskytnutí Vašich osobních údajů je dobrovolné, avšak v některých případech může být nezbytné pro uzavření smlouvy a realizaci cílů uvedených níže.
  2. Účely zpracování údajů
   V internetovém obchodě zpracováváme Vaše osobní údaje za účelem:
   a) realizace Vaší objednávky
   b) předání Vašich osobních údajů bance: ING Bank Śląski S.A. ("Banka") v souvislosti s:
   - poskytováním služby infrastruktury pro internetové platby bankou pro internetový obchod (právní základ: čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení).
   - zpracováním a vyúčtováním plateb provedených zákazníky internetového obchodu prostřednictvím internetu za použití platebních nástrojů (právní základ: čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení).
   - za účelem ověření bankou řádného plnění smluv uzavřených s internetovým obchodem, zejména za účelem ochrany zájmů platitelů v souvislosti s jejich reklamacemi
   (právní základ: čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení)
   c) odeslání Newsletteru (s předchozím souhlasem)
   V případě, že poskytnutí Vašich osobních údajů probíhá za účelem uzavření smlouvy s internetovým obchodem, poskytnutí Vašich osobních údajů je podmínkou uzavření této Smlouvy. Poskytnutí osobních údajů v této situaci je dobrovolné, avšak důsledkem nenabídnutí těchto údajů bude nemožnost uzavřít smlouvu s internetovým obchodem.
   V případě předání Vašich osobních údajů Bance v souvislosti s obsluhou a vyúčtováním plateb prováděných Vámi na účet internetového obchodu prostřednictvím internetu za použití platebních nástrojů, poskytnutí údajů je vyžadováno za účelem realizace platby a předání potvrzení jejího provedení Bankou na účet internetového obchodu.
   V případě předání Vašich osobních údajů Bance za účelem ověření Bankou řádného provedení smluv uzavřených s internetovým obchodem, zejména za účelem ochrany zájmů platitelů v souvislosti s jejich reklamacemi, poskytnutí těchto údajů je vyžadováno za účelem umožnění realizace smlouvy uzavřené mezi internetovým obchodem a Bankou.
  3. Právní základ pro zpracování údajů
   - Smlouva o prodeji (čl. 6 odst. 1 písm. b RODO)
   - Váš souhlas vyjádřený v Obchodě (čl. 6 odst. 1 písm. a RODO)
   - Smlouva o poskytování služeb (čl. 6 odst. 1 písm. b RODO)
   - Na nás váznoucí právní povinnost, např. související s účetnictvím (čl. 6 odst. 1 písm. c RODO)
   - Náš oprávněný zájem, za účelem stanovení, uplatňování nebo obrany právních nároků (čl. 6 odst. 1 písm. f RODO)
    
 3. Období zpracování osobních údajů
  Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze po dobu, kdy budeme mít k tomu právní základ, a to do okamžiku, kdy:
  - přestane na nás váznout právní povinnost, zavazující nás k zpracování Vašich osobních údajů
  - ustane možnost uplatňování nároků souvisejících se smlouvou uzavřenou prostřednictvím našeho Servisu
  - odvoláte souhlas se zpracováním údajů, pokud to byl jeho základ
  (v závislosti na tom, co je aplikovatelné v daném případě a co nastane nejpozději).
   
 4. Bezpečnost osobních údajů
  Vynakládáme náležitou péči, aby byly Vaše nám předané osobní údaje adekvátně chráněny – a to zejména před jejich poskytnutím neoprávněným osobám.
  V našem servisu používáme šifrování spojení pomocí SSL certifikátu.
   
 5. Vaše práva
  Máte právo:
  - na přístup k Vašim osobním údajům
  - na opravu Vašich údajů
  - požadovat vymazání
  - požadovat omezení zpracování
  - na omezení zpracování

  A také právo:
  - vznést námitku proti zpracování
  - požadovat přenesení údajů k jinému správci
  - podat stížnost dozorovému orgánu, pokud se domníváte, že Vaše údaje jsou zpracovávány v rozporu s právem
   
 6. Příjemci údajů (subjekty služeb, které využíváme)
  Využíváme služeb externích subjektů, kterým mohou být Vaše údaje předávány. Níže je seznam těchto subjektů:
  - poskytovatel plateb
  - účetní kancelář
  - poskytovatel hostingu
  - osoby spolupracující s námi na základě smluv občanskoprávního charakteru, podporující naši běžnou činnost
  - poskytovatel softwaru usnadňujícího vedení podnikání (např. účetní software)
   
 7. Rozsah zpracovávaných osobních údajů
  V našem servisu zpracováváme následující Vaše osobní údaje: jméno a příjmení, dodací adresa,
  údaje o firmě, na kterou může být vystavena faktura VAT za objednané zboží, email, telefonní číslo (pokud bylo poskytnuto), IP adresa počítače.
  Ve našem servisu neprofilujeme vaše osobní údaje.
   
 8. Soubory Cookie
  Informace o využívání souborů cookie servisem jsou k dispozici na adrese https://www.bobuxpolska.pl/cookies_cz.pdf
   
 9. Kontakt se správcem
  Pokud chcete využít svá práva týkající se osobních údajů nebo máte otázky týkající se naší politiky ochrany soukromí, napište e-mail na adresu:

V neupravených případech se použijí ustanovení Občanského zákoníku a příslušných zákonů polského práva, stejně jako právo Evropské unie, zejména RODO (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu takových údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES).

 

PROVECT je jediným distributorem v České republice

PROVECT sp. z o.o.   |   Ul. Gajowa 1   |   43-100 Tychy   |   Poland

O nákupech

Site-ul web folosește cookie-uri pentru a furniza servicii în conformitate cu

ZAMKNIJ